Experiment en innovatie 

Nog veel te vaak lopen de persoonsgerichte aanpakken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis vast. Het lukt dan niet tot een goed integraal domein overstijgend plan van aanpak te komen of een doorbraak te forceren wanneer dit wel als noodzakelijk gezien wordt. Dit komt bijvoorbeeld doordat de client zelf niet wil meewerken, de problematiek te complex is voor een vrijwillige aanpak of te ‘licht’ voor een verplicht kader, de voorzieningen schaars zijn, er nog onvoldoende out of the box gedacht wordt of er geen aansluitend aanbod gedaan kan worden. Professionals aan de casustafel zien dan geen perspectief meer. We noemen dit de route naar machteloosheid. Dit zijn vaak de casussen waar professionals buikpijn van krijgen.

 Om dit te doorbreken wil het Zorg- en Veiligheidshuis een experiment opzetten waarbij we uitgaan van rust voor de client. Dat betekent snel voorzieningen als huisvesting, inkomen en behandeling beschikbaar en met intensieve casusregie daarop voortbouwen. In 2021 maken we een door alle partners gedragen plan van aanpak voor een dergelijk meerjarig experiment met 20 casussen, ondersteund door het Instituut Publieke Waarden. Het experiment moet zichtbaar maken of deze nieuwe werkwijze duurzamere resultaten oplevert dan de tot nu toe gebruikelijke standaard werkwijze.