Mensenhandel

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil. Voorbeelden zijn seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Mensenhandel schendt de rechten van de mens en gaat veelal gepaard met georganiseerde criminaliteit. De bestrijding van dit vaak nog onzichtbare probleem vergt de inzet van een groot aantal partijen uit verschillende domeinen. Alleen in gezamenlijkheid kan mensenhandel voorkomen, gesignaleerd en bestreden worden. Het Zorg- en Veiligheidshuis zal in 2021 de  expertise op het thema mensenhandel vergroten en verbreden binnen het stafteam van het Zorg- en Veiligheidshuis en bij de netwerkpartners. Wij verstevigen de samenwerking met het RIEC waardoor er effectiever kan worden ingezet op  het thema mensenhandel. Ook kan deze samenwerking de informatiepositie en slagkracht in de integrale samenwerking vergroten. Door de ketensamenwerking te verbreden kunnen signalen concreter worden benoemd en op de juiste plekken geagendeerd worden.