Borging van de lopende pilot MDA++ en de pilot Risicovol en Verward gedrag

In 2021 eindigt de pilot MDA++ en de pilot Risicovol en Verward gedrag. In 2021 stelt het Zorg- en Veiligheidshuis een voorstel op hoe beide aanpakken duurzaam geborgd kunnen worden. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het bestuur zodat er op bestuurlijk niveau besluitvorming plaats kan vinden.

 De pilot MDA++ is ontwikkeld omdat huiselijk geweld en kindermishandeling een complexe en vaak hardnekkige problematiek is, die van generatie op generatie kan worden overgedragen en op meerdere leefgebieden ingrijpt. De aanpak MDA++ is een multidisciplinaire domein overstijgende aanpak. Deze aanpak is gericht op het bieden van directe veiligheid binnen het systeem, doorbreekt geweldspatronen en richt zich op de duurzame borging van de veiligheid. De pilot MDA ++ wordt sinds 2020 samen met Veilig Thuis Haaglanden in het Zorg- en Veiligheidshuis vormgegeven. 

 De pilot Risicovol en Verward gedrag is in 2018 ontwikkeld voor burgers die vanwege hun problematiek een veiligheidsrisico vormen voor zichzelf en/of de maatschappij en die in aanraking (dreigen te) komen met justitie. De tussenresultaten zijn veelbelovend, zo zijn er meer mensen in zorg en is overlast gevend gedrag is gedaald. Bij de aanmelding veroorzaakt 64% van deze personen overlast, na zes maanden is dit gedaald naar 29%. 

We betrekken bij het voorstel voor de borging van deze pilot ook de implementatie van de ketenveldnorm die in 2021 in de regio zal gaan plaatsvinden. We werken hierbij nauw samen met Fivoor en het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands-Midden.