Begroting Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden 2023

Inkomsten

Reguliere inkomsten

2023

Rijksbijdrage

€ 585.000

Bijdrage VNG - POK gelden

€ 760.000

Bijdrage gemeente Den Haag

€ 675.000

Bijdrage gemeente Den Haag (trends e.d.)

€ 65.000

Bijdrage regiogemeenten

€ 215.000

Bijdrage OCW MDA++

€ 300.000

Kostenvergoeding werkplekken VTH

€ 12.600

Totaal regulier inkomsten

€ 2.612.600

Incidentele inkomsten

2023

Versterkingsgelden NCTV *

€ 75.000

Subsidie Z&V ZonMW

€ 133.000

Subsidie Experiment Van onmacht naar Impact

€ 148.500

Bijdrage regiocoordinator WvGGZ

€ 19.000

Bijdrage rivaliserende jeugdgroepen*

€ 94.400

Bijdrage Preventie met Gezag*

€ 75.000

Bijdrage Project Implementatie Levensloopaanpak landelijk*

€ 20.000

Bijdrage inzet Flexteam*

€ 30.000

Bestemmingsreserve 2023**

€ 100.000

Totaal incidentele inkomsten

€ 694.900

Totaal inkomsten

€ 3.307.500

* Procedures lopen momenteel, definitieve besluiten worden in december verwacht.
** Bestemmingsreserve 2023 wordt ingezet t.b.v. privacy-gegevensdeling en prio kwaliteit casusoverleggen.

Uitgaven

Kostenpost (stuctureel)

2023

Personeel (vast)

€ 1.314.098

Huisvesting, automatisering

€ 448.000

Overige apparaatskosten

€ 132.668

Totaal structureel

€ 1.894.766

Kostenpost (incidenteel)

2023

Personeel (tijdelijk)

€ 1.257.734

Projectkosten

€ 155.000

Totaal incidenteel

€ 1.412.734

Totaal uitgaven

€ 3.307.500

Contact 

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
Bezuidenhoutseweg 179
2594 AH Den Haag
070-7570900
veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl