Beleidssignalering en analyse

In de vele casussen die we bespreken in Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden signaleren we geregeld terugkerende knelpunten en patronen. Het is onze ambitie om een systematiek te ontwikkelen om samen met alle partners van de knelpunten uit complexe domeinoverstijgende casuïstiek te leren. Het komende jaar zoeken we naar hoe we de signalen uit de praktijk nog beter in kaart kunnen brengen. We breiden de eerder opgeleverde analyse op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit en leveren een knelpuntennotitie op. Vervolgens brengen we deze punten met duurzame aanbevelingen en oplossingsrichtingen onder de aandacht van de juiste partijen.